Text Size

รางวัลต่างๆ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบรางวัลเกียรติยศให้กับ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  ในฐานะ “บริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น ระดับประเทศ” 9 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2555-2563) จากความพยายามในการสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้าง ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้ง ทางด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีสวัสดิการที่เหมาะสม จะทำให้พนักงานได้รับความมั่นคง มีสวัสดิภาพในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้พนักงานมีความรักและผูกพันต่อองค์กร นำไปสู่ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

2557
รางวัลสถานประกอบการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ดีเด่น
2556
รางวัลสถานประกอบการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ดีเด่น
2555
รางวัลสถานประกอบการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ดีเด่น