Text Size

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

รายการ
 1. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 2. นโยบายทบทวนวิสัยทัศน์
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
 5. นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 6. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
 7. นโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน
 8. นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
 9. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 10. นโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 11. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
 12. นโยบายการคัดเลือกบริษัทคู่ค้า
 13. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
 14. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 15. นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม
 16. นโยบายการปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
 17. นโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 18. นโยบายการรับข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 19. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
 20. นโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์