Text Size

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัท บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ชื่อย่อ GC
ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติก และปิโตรเคมีรวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก และปิโตรเคมีอื่น ๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 13/1 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี       จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-763-7999
โทรสาร 02-312-4880-1, 02-763-7949
เลขทะเบียนบริษัท 0107548000153
วันก่อตั้งบริษัท 27 กันยายน 2537
วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด 17 มีนาคม 2548
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 6 ธันวาคม 2548
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 200,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย

200,000,000 หุ้น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991
   
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
193/136-137 ถนน รัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-264-9090
โทรสาร 02-264-0789