Text Size

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ : พันธมิตรที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมองค์กร
  1. ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  2. คิดในเชิงรุก
  3. ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
  4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีความสุขกับการทำงาน
ค่านิยมองค์กร
  1. จริยธรรม
  2. คุณธรรม
  3. มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ
  4. พันธมิตร
  5. มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า
พันธกิจของบริษัท

1.มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ทำผิดกฎหมาย และมีจรรยาบรรณ

2.มุ่งสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านของผลกำไรและรายได้

3.มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางการตลาด และรักษาความสามารถในการแข่งขัน

4.เป็นผู้นำทางการตลาด มีสินค้าครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตคุณภาพระดับสากล การตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า

5.ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญในการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6.การเป็นสื่อกลางในการสรรหาผู้ผลิตที่ดีที่สุด โดยส่งมอบเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ลูกค้า