Text Size

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ : ตัวแทนจำหน่ายที่ตอบโจทย์ดีที่สุดต่อความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมองค์กร
  1. ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  2. คิดในเชิงรุก
  3. ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
  4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีความสุขกับการทำงาน
ค่านิยมองค์กร
  1. จริยธรรม
  2. คุณธรรม
  3. มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ
  4. พันธมิตร
  5. มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า
พันธกิจของบริษัท

• มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไปตามมาตรฐานจริยธรรม และปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย

• มุ่งสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านของผลกำไรและรายได้

• มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางการตลาด
  และรักษาความสามารถในการแข่งขัน

• มีสินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการด้านวัตถุดิบด้วยนวัตกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  จากความสามารถเข้าถึงผู้ผลิตคุณภาพระดับสากล

• บริหารจัดสรรทรัพยากรเงินทุน และบริหารสินเชื่อทางการค้า ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน

• พัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ