Text Size

สารจากประธานกรรมการ


ในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ภาพรวมการบริโภคภายในประเทศ ภาคการส่งออกสินค้า และบริการ เติบโตได้ต่อเนื่องในช่วงสามไตรมาสของปี เนื่องจากเศรษฐกิจของคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฟื้นตัวต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนยังคงกระจุกตัวในกลุ่มรายได้ระดับสูง อาทิ ยอดขายรถยนต์ที่เติบโต ในช่วงไตรมาสสี่ ปัจจัยของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน อาจส่งผลกระทบสร้างความผันผวนกับภาวะเศรษฐกิจไทย

โดยปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 86.24 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.67 เมื่อเทียบจากปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 89.53 ล้านบาท เป็นผลจากการลดลงของยอดขายในกลุ่มสินค้า Commodity ด้วยเหตุการเติบโตที่กระจุกตัวในกลุ่มผู้มีรายได้สูงดังกล่าว กอปรกับการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด และความผันผวนของราคาน้ำมัน การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังคงต้องอาศัยปัจจัยภายในประเทศ การใช้จ่ายของภาครัฐ และเอกชนกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคง โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักในหน้าที่และทำงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและสังคม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการเข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (INNOVATION ORGANIZATION) ประจำปี 2561 จากการเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทยังต้องมองหาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม (The best services for value creation in raw material supply) ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต แต่ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตและลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทบทวนเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง และเน้นการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต การพัฒนาและใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลลูกค้า เพิ่มฐานของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานบริษัทเสมอมา ทั้งนี้ ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาธิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน