Text Size

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
นาย สมชาย คุลีเมฆิน
ประธานกรรมการบริหาร
นาย สำรวย ทิชาชล
กรรมการบริหาร
นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
กรรมการบริหาร
นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
 • 1. นายสมชาย คุลีเมฆิน
  ประธานกรรมการบริหาร
 • 2. นายสำรวย ทิชาชล
  กรรมการบริหาร
 • 3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
  กรรมการบริหาร
 • 4. นางนิศาพร ศิริจันทนันท์
  กรรมการบริหาร
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
 1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณประจำปี โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลักและสายงานย่อยต่างๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. ติดตามการปฏิบัติงานด้านนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานต่างๆ และแนวทางบริหารงานหลักและสายงานย่อยต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 3. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัท และมีทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร กำหนดระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสและผลกระทบ จัดลำดับความเสี่ยง และหาวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมร่วมกับแผนกตรวจสอบภายใน โดยความเสี่ยงหลักที่คำนึงถึง ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
 4. ติดตาม ประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามลำดับ
 5. พิจารณาอนุมัติงานประมูล/งานรับจ้างทำของ, สัญญาภาระผูกพันต่างๆ ที่มีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน-โบนัส, การปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าแรงพนักงาน การลงทุน, และการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือการชำระหนี้สำหรับภาระหนี้ที่มีอยู่แล้วภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม โดยมีมูลค่าวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท และ/หรือตามงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ก่อนแล้ว
 6. รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี และหากมีเรื่องเร่งด่วนสามารถรายงานทันทีโดยไม่ต้องรอถึงวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
 7. พิจารณาจ้าง/เลิกจ้างพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 8. ลงนามเบิกจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทตามเงื่อนไขและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหาร (management) ของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องภายใต้ขอบเขตอำนาจของตนตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

กรณีรายการเกี่ยวโยงหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือตามหลักเกณฑ์วิธีการตามที่ประกาศกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว