Text Size

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท
 
วิสัยทัศน์ : พันธมิตรที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม
 
วัฒนธรรมองค์กร
 1. ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. คิดในเชิงรุก
 3. ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
 4. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสุขกับการทำงาน
ค่านิยมองค์กร
 1. จริยธรรม
 2. คุณธรรม
 3. มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ
 4. พันธมิตร
 5. มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า
พันธกิจของบริษัท
 1. มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ทำผิดกฎหมาย และมีจรรยาบรรณ
 2. มุ่งสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านของผลกำไรและรายได้
 3. มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางการตลาด และรักษาความสามารถในการแข่งขัน
 4. เป็นผู้นำทางการตลาด มีสินค้าครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตคุณภาพระดับสากล การตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า
 5. ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความชำนาญในการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 6. การเป็นสื่อกลางในการสรรหาผู้ผลิตที่ดีที่สุด โดยส่งมอบเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ลูกค้า