Text Size

ตำแหน่งที่สมัคร / POSITION APPLIED
เงินเดือนที่ต้องการ / EXPECTED SALARY
1.ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information
เพศ/ Sex
กรุ๊ปเลือด/ Blood Group
วันเดือนปีเกิด/Birth Date( dd/mm/yy ) / /
อายุ/ Age
ปี/ Year
ส่วนสูง/ Height
ซม./cm.
น้ำหนัก/ Weight
ก.ก./kg.
สถานภาพครอบครัว/Marital Status
กรณีสมรส/ If Married
คู่สมรสมีเงินได้หรือไม่/ Spouse has any income ?
จำนวนบุตร/ No. of Children
คน
อายุบุตร/ Age ?
ปี/ Year
ปี/ Year
มีพี่น้องทั้งหมดกี่คน/ How many brothers and sisters do you have ?
ชื่อ/ Name อายุ/ Age อาชีพ ตำแหน่ง/ Occupation บริษัท/ Company
การรับราชการทหาร/Military Service
ท่านมียานพาหนะหรือไม่/ Do you have a private vehicle ?
  • รุ่น
ท่านมีใบอนุญาติขับขี่หรือไม่/Do you have a driving license ?
2. ประวัติการศึกษา/ EDUCATION RECORD
ระดับการศึกษา/ Level ปีที่เริ่ม/ From ปีที่จบ/ To ชื่อสถานศึกษา/ Name of Educatioal Institute คณะ/วิชาเอก Faculty / Major เกรดเฉลี่ย/ GPA
ประถมศึกษา/ Primary
มัธยมศึกษา/ Secondary
อาชีวะ/ วิชาชีพ Vocational
อนุปริญญา/ Higher Vocational
ปริญญาตรี/ Bacherlor Degree
ปริญญาโท/ Master Degree
3. ประวัติการอบรม/ Training
หลักสูตร/ Course สถาบัน/ Institute ปี/ Year ระยะเวลา/ Duration
4. ความสามารถด้านภาษา/ Foreign Language Abilities
ภาษา/ Languages อ่าน/ Reading เขียน/ Writing ฟัง/ Understanding พูด/ Speaking
Certificate Score Certified Report Issued
TOEIC
TOEFL
IELTS
5. ความสามารถด้านพิมพ์ดีด / TYPING SKILLS
ไทย คำต่อนาที   อังกฤษ คำต่อนาที
6. ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ /Computer Programme
7. เครื่องใช้สำนักงาน/ Office Automation
8. ประวัติการทำงาน Employment Record (เริ่มจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไป Start with your present positions and work back)


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation


ถึง
ลักษณะงานและความรับผิดชอบโดยย่อ/ Responsibilities brief
สาเหตุการลาออก/ The resignation
9. บุคคลอ้างอิง/ Personal References
ชื่อ - นามสกุล/ Name - Surname ความสัมพันธ์/ Relationaship สถานที่ทำงาน/ Company Name ตำแหน่งปัจจุบัน/ Title เบอร์โทร/ Telephone No.
10. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน/ Incase of emergency , notify
ชื่อ - นามสกุล/ Name - Surname ความสัมพันธ์/ Relationaship เบอร์โทร/ Telephone No.
11. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ โรคอะไร

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ ผ่านมาท่านป่วยขั้นรุนแรง หรือได้รับการผ่าตัด บ้างหรือไม่

12. อื่น ๆ/ Others
หากในตำแหน่งที่ท่านสมัครต้องมีผู้ค้ำประกัน ท่านสามารถหาบุคคลค้ำประกันได้หรือไม่ / Can you provide a guarantor, if required ?
ท่านมีข้อบกพร่องหรืออุปสรรคเกี่ยวกับร่างกาย โรคประจำตัวหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือไม่ / Have you any physical handicaps, chronic diseases or other disabilities ?
งานอดิเรก กีฬา หรือเรื่องที่ ท่านสนใจเป็นพิเศษ / What are your hobbies, sports or special interrests ?
ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพใดบ้าง และมีตำแหน่งอะไร/ What associations or professional organizations are you a member of and what positions do you hold ?
ท่านมีญาติหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยทำงานในบริษัทนี้ หรือไม่ ชื่ออะไร/ Do you have any relatives or acquaintances working in this company ?
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทโกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มาก่อนหรือไม่/ Have you ever been apply with us before
ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทได้เมื่อไร / When you ready to work ?

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดต่างๆที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากมีข้อความที่ไม่เป็นความจริง หรือข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อมูลตามที่ถามไว้ในทีนี้ ย่อมเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าถูกปลดออกจากงานได้ทันที หากได้รับการว่าจ้างข้าพเจ้าตกลงที่ จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัททุกประการ

I hereby certify that all statements and informations givens herein are true and correct to the best of my knowledge. I understand that any fales statement or any omission of the requested will lead to immediate termination of my employment by the company, if emplyed.I agree to abide by all the rules and regulations of the company.

13. เอกสารแนบ/ Attach Resume
14. รูปถ่าย/ Photo