Text Size

CSR

กิจกรรมวันเด็ก
2561-06-29

บริษัทให้เงินสนับสนุนงานวันเด็กประจำปี 2561 จำนวนเงิน 18,000 บาทให้กับโรงเรียนใกล้เคียงบริษัทจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฏร์) โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ และโรงเรียนเฉลิมมณีฉาย

ดาวน์โหลด
  1. 8187314038067.jpg