Text Size

สารจากประธานกรรมการ


เรียนท่านผู้ถือหุ้น ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าปีก่อน จากปัจจัยสนับสนุนด้านการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยงซึ่งเติบโตในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็งขึ้น ขณะที่การลงทุนในภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสท้ายของปี โดยเฉพาะการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือในหมวดยานยนต์สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามรายได้ครัวเรือนในภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

โดยในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 89.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.79 เมื่อเทียบจากปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 93.1 ล้านบาท เป็นผลจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านอุปสงค์ของตลาด โดยมองว่า ตลอดทั้งปีสินค้าประเภท Commodity มีปริมาณความต้องการบริโภคที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย และปัจจัยที่สองคือการแข่งขันที่รุนแรงของตลาด ความกดดันด้านราคาสินค้า และความผันผวนของราคาน้ำมัน ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2561 ที่จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวจากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับการลงทุนรวมที่มีสัญญาณดีขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคง โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีคณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักในหน้าที่และทำงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการกำกับดูแลบริหารจัดการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและสังคม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้บริษัทได้รับใบรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และบริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่มีคะแนนระดับ“ดีเด่น” ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่หยุดพัฒนาที่จะมองหาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรม (Your best services for value creation in raw material supply) ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต แต่ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตและลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานบริษัทเสมอมา และที่สำคัญขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านสำหรับความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน