Text Size

คณะผู้บริหาร

นาย สมชาย คุลีเมฆิน
ประธานกรรมการบริหาร
นาย สำรวย ทิชาชล
กรรมการบริหาร
นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
กรรมการบริหาร
นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์
กรรมการบริหาร
นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาง ประวิชญา หรรษกุล
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน
นางสาววัชรี วุฒิพรชัย
ผู้ช่วยกรรมการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน