Text Size

กรรมการและผู้บริหาร

นาย วิระ มาวิจักขณ์
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นาย สุชาติ ศุภพยัคฆ์
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นาย สมชาย คุลีเมฆิน
รองประธานกรรมการ
และ
ประธานกรรมการบริหาร
นาย สำรวย ทิชาชล
กรรมการ
และกรรมการบริหาร
นาย ปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
กรรมการ
และกรรมการบริหาร
นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์
กรรมการ
และกรรมการบริหาร
นางสาว พรพิมล ต่อไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาง ประวิชญา หรรษกุล
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน
นางสาว วัชรี วุฒิพรชัย
ผู้ช่วยกรรมการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน


คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี้

 • 1. นายวิระ มาวิจักขณ์
  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 • 2. นายสมชาย คุลีเมฆิน
  รองประธานกรรมการ
 • 3. นายสำรวย ทิชาชล
  กรรมการ
 • 4. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
  กรรมการ
 • 5. นางนิศาพร ศิริจันทนันท์
  กรรมการ
 • 6. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • 7. นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • 8. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

 • 1. นายสมชาย คุลีเมฆิน
  ประธานกรรมการบริหาร
 • 2. นายสำรวย ทิชาชล
  กรรมการบริหาร
 • 3. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
  กรรมการบริหาร
 • 4. นางนิศาพร ศิริจันทนันท์
  กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

 • 1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • 2. นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
  กรรมการตรวจสอบ
 • 3. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
  กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววัลยา วรรษารุจากร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านดังนี้

 • 1. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
  ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 • 2. นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์
  กรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 • 3. นายสำรวย ทิชาชล
  กรรมการ ธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน